Algemene voorwaarden van AB Training & Coaching

Betaling

De facturen van AB Training & Coaching/Ann Beckers zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst. In geval van niet-betaling van het bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag.

Open Trainingen kunnen enkel worden gevolgd door deelnemers voor wie de deelnameprijs ontvangen werd door AB Training & Coaching/Ann Beckers.

Een In-Company training vat aan wanneer de integrale kostprijs ontvangen werd door AB Training & Coaching/Ann Beckers.

Bij niet tijdige betaling van een factuur loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% op jaarbasis vanaf vervaldatum.

Elke betwisting van een factuur moet aan AB Training & Coaching/Ann Beckers schriftelijk (per brief met bewijs van ontvangst -bv. aangetekend, fax of e-mail met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, dit binnen 8 kalenderdagen na ontvangst.

Betalingsafspraken

Bij Open Trainingen (georganiseerd op initiatief van AB Training/Ann Beckers): de integrale factuur wordt opgestuurd per post of per mail aan de klant en dient te worden voldaan, ten laatste op de vervaldatum. In geval van niet-betaling kan de deelnemer niet deelnemen aan de training.

Bij In-Company Trainingen (georganiseerd op initiatief van klant): een voorschot van 30 % wordt betaald bij reservatie, na ontvangst van factuur. Dit voorschot is definitief verworven. Saldo van 70%, 14 dagen voor de training, na ontvangst van factuur.

Prijsopgave

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief

 • 21% BTW;
 • de transportkosten aan € 0,65 per kilometer;
 • de locatie waar de training doorgaat;
 • een eventuele lunch of diner voor trainer en trainees.

Annuleringsregeling

Indien een deelnemer of organisatie door omstandigheden gedwongen wordt zijn/haar inschrijving te annuleren of te verplaatsen, dienen volgende procedures in acht te worden genomen:

 • De annulering dient schriftelijk bevestigd te worden (per brief, fax of e-mail);

Bij Open Trainingen (georganiseerd op initiatief van AB Training & Coaching /Ann Beckers)

 • Bij annulering of verplaatsing meer dan 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding, is geen vergoeding verschuldigd;
 • Bij annulering of verplaatsing tussen de 29 en de 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van de deelnameprijs;
 • Bij annulering of verplaatsing minder dan 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding, is de volledige deelnameprijs verschuldigd;
 • Voor een Open Training biedt AB Training & Coaching/Ann Beckers de deelnemer steeds de mogelijkheid zich te laten vervangen door een collega. In dat geval betaalt de deelnemer geen annuleringvergoeding. Afwezigheid evenals vroegtijdig vertrek tijdens de opleiding worden niet gecompenseerd.

AB Training & Coaching/Ann Beckers houdt zich het recht voor een Open Training te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval aan de deelnemers worden terugbetaald.

Bij In-Company Trainingen (georganiseerd op initiatief en op maat van de klant)

 • Bij annulering, na ondertekening van de bestelbon en méér dan één maand voor aanvang van de opleiding, blijft het eerste voorschot van 30 % definitief verworven.
 • Bij annulering minder dan 30 kalenderdagen voor de aanvang van de vergoeding, is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

Indien AB Training & Coaching/Ann Beckers de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft AB Training & Coaching/Ann Beckers het recht aan de overeenkomst een einde te stellen, zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant. 

Betwistingen en bevoegdheid

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen of betwistingen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.