Privacy

AB Training & Coaching neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. Wij hechten er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met deze tekst wil AB Training & Coaching:

  • aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens;
  • een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en u meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;
  • verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld;
  • u informeren over de cookies die er worden gebruikt;
  • uitleggen welke rechten u heeft.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is AB Training & Coaching met maatschappelijke zetel gevestigd te 3440 Zoutleeuw, Tiensestraat 49a en met ondernemingsnummer 0890 504 738.

2. Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden

AB Training & Coaching verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij AB Training & Coaching, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten.

Het gaat over de gegevens die u aan AB Training & Coaching meedeelt wanneer u met haar contact opneemt, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan u gebruikt maakt. AB Training & Coaching verzamelt ook gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt.

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van de diensten van AB Training & Coaching. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan AB Training & Coaching over te maken.

3. Hoe en waarom verwerkt AB Training & Coaching uw gegevens?

AB Training & Coaching verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking hebben nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal AB Training & Coaching uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen zal AB Training & Coaching uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op de website van AB Training & Coaching, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door AB Training & Coaching. Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een het gerechtvaardigd belang van AB Training & Coaching. In dat geval zal AB Training & Coaching steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

AB Training & Coaching verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van AB Training & Coaching. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel.

In elk geval verwerkt AB Training & Coaching alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

AB Training & Coaching deelt uw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming.

AB Training & Coaching kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. AB Training & Coaching is genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan AB Training & Coaching uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verleent.

In bepaalde omstandigheden is AB Training & Coaching verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie AB Training & Coaching hierom verzoekt.

Soms is AB Training & Coaching genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van de activiteiten van AB Training & Coaching worden verkocht of overgedragen, behoudt AB Training & Coaching zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal AB Training & Coaching de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

5. Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat AB Training & Coaching uw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen AB Training & Coaching en uzelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Welke rechten heeft u?

U kan uw gegevens steeds inkijken en ze laten corrigeren. U kan uw gegevens ook laten verwijderen en u kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan u contact opnemen met AB Training & Coaching op het volgende adres of e-mailadres:

Tiensestraat 49a
3440 Zoutleeuw
Vlaams-Brabant

ann@abtraining.be

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook hiervoor kan u contact opnemen met AB Training & Coaching via de voormelde contactgegevens.

7. Welke cookies worden er gebruikt?

De website van AB Training & Coaching gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Sommige cookies – noodzakelijke cookies – zijn nodig om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u de website van AB Training & Coaching wil bezoeken. Andere cookies – analysecookies – worden gebruikt voor analytische doeleinden van het websiteverkeer. Die kan u wel weigeren indien u dit wenst. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan AB Training & Coaching u geen correcte werking van de website garanderen.

De cookies die door AB Training & Coaching worden gebruikt, zijn de volgende:

8. De beveiliging van uw gegevens

AB Training & Coaching zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

 Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven. U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.